ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลหน่วยงาน 

ประวัติหน่วยงาน : โรงเรียนอิสลามศึกษาดารุ้ลบิรก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2544 ตรงกับปีฮิจเราะฮ์ที่ 1421 โดยการริเริ่มของอาจารย์อับดุลเราะห์มาน (ทวีศักดิ์ ) สมบูรณ์ และได้เชิญชวนอาจารย์นูรุดดีน (ปริญญา) ทวีกุล เข้ามาช่วยดำเนินการจัดการเรียนการสอนและขอใช้ห้องเรียนชั่วคราวจากอาคารมัสยิดมูอ๊าซบินญะบั้ล (มัสยิดนาม่วง) ม.8 ต.ควนสตอ อ. ควนโดน จ. สตูล โดยเปิดสอนหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนต้น ตอนกลางและตอนปลายรวม 3 ห้องเรียน
ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2546 เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 15 (2)
ในปีการศึกษา 2547 ได้รับอนุญาตเปลี่ยนเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญ 15 (1) ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 เปิดสอนตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6
ในปีการศึกษา 2548 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตรปฐมวัย 2 ปี
ในปีการศึกษา 2548 ได้โอนใบอนุญาตให้กับมูลนิธิมูอ๊าซบินญะบั้ล ต.ควนสตอ อ. ควนโดน จ. สตูล
-ปัจจุบันมีอาคารเรียนมาตรฐาน 2 อาคาร มีห้องเรียนทั้งหมด 16 ห้องเรียน ห้องสมุด 1 ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ 1 ห้อง ห้องเรียนทางภาษา 1 ห้องเรียนห้องพักครู 2 ห้อง มีครูสอนประจำ 24 คน มีนักเรียน 426 คน
-ในปีการศึกษา 2550 ก่อสร้างโรงอาหาร มาตรฐาน เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่จะเพิ่มขึ้น
-ปีการศึกษา 2552 ได้ก่อสร้างห้องเรียนคหกรรมเพื่อใช้ในการเรียนการสอน
วิสัยทัศน์ : โรงเรียนอิสลามศึกษาดารุ้ลบิรเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามแห่งแรก ที่มุ่งเน้นจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพบุคลากรเป็นมืออาชีพที่มีศักยภาพ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดการศึกษาให้นักเรียนเป็นคนดี มีความศรัทธาในหลักธรรมของศาสนาอิสลาม รู้จักคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงานตามหลักการของศาสนา และได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้เต็มศักยภาพ มีความชื่นชนในวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีสุขภาพสมบูรณ์ และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
คำขวัญ : พื้นฐานการศึกษาดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม
พันธกิจ : (๑) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วินัย ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักศาสนาอิสลาม
(๒) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการศึกษา
(๓) พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกระบวนการเรียนรู้ นำสู่การเป็นครูมืออาชีพและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
(๔) จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
(๕) จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
(๖) จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
เป้าประสงค์ : (๑) นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความศรัทธาในหลักธรรมของศาสนาอิสลาม มีคุณธรรม จริยธรรม วินัย และค่านิยมที่ดีงามตามหลักศาสนา
(๒) นักเรียนมีความรู้ ความสามารถตามที่หลักสูตรกำหนด มีทักษะในการดำเนินชีวิต รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ สามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
(๓) นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
(๔) นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
(๕) นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่ข้องเกี่ยวกับสิ่งเสพติดและอบายมุข
อักษรย่อ : อ.ศ.ด.
ปรัชญา : ผู้ไม่รู้ ย่อมไม่เท่าเทียม กับผู้รู้
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: